Data Insight & Consultancy

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า หรืออื่นๆ เราจะช่วยในการรวบรวม และนำมาวิเคราะห์ รวมทั้งเรายังช่วยวางแผนให้ธุรกิจของคุณโตยิ่งขึ้น

Social Media Insights

รวบรวม Trend ทั้งหมดเพื่อนำมา Insights สำหรับการทำคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ และวางแผนเรื่อง กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มลูกค้า เพื่อให้สามารถ สร้างคอนเทนต์ได้ตรงความต้องการ

Social Media Plan

วางแผนเรื่อง Social Media สำหรับช่วงเวลาและการแผน ของการลงคอนเทนต์ ในแต่ละช่องทาง และจัดการเรื่องของ Wording , Mood And Tone สำหรับการสร้างคอนเทนต์ ใน Social Media

Social Media Performance

การดำเนินการและติดตั้งระบบการติดตามพฤติกรรม รวมถึงการรายงานของประสิทธิภาพแคมเปญ โดยรวบรวมในทุกๆ ช่องทางของ Social Media มาแสดงผล เพื่อรายงานประสิทธิภาพ

Customer Data & BI

Customer Data (ข้อมูลลูกค้า) และ BI (Business Intelligent) เรารวบรวมข้อมูลลูกค้าด้วย Data โดยเชื่อมโยงและแยกย่อย Data ต่างๆ เพื่อสร้าง การายงานผลที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจ

ลูกค้าของเรา