Website Service Agreement

เกี่ยวกับการรับประกันเว็บไซต์หลังจากส่งมอบงาน

รายละเอียดการรับประกัน nConnect

nConnect เราได้รับประกันเว็บไซต์ โดยข้อมูลแยกย่อยดังนี้ 

 1. การรับประกันความเสียหายร้ายแรงด้าน Software (Lifetime)
 2. การรับประกันข้อมูลและการเชื่อมต่อ (Lifetime)
 3. การรับประกันการใช้งานเว็บไซต์ (Lifetime)
 4. การสำรองข้อมูล และการช่วยดำเนินช่วยเหลือฟื้นฟูข้อมูล (365 Days)
 5. การช่วยเหลือด้านการอัพโหลด และการช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ ในกรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถทำได้ (365 Days)

สำหรับการรับประกันประเภท Lifetime จำเป็นต้องใช้ Software ที่มาจาก nConnect สร้างในครั้งแรกเท่านั้น ในกรณีไม่มีการดำเนินการได้ สามารถแจ้งผู้ช่วยเหลือทางเทคนิคผ่านการให้บริการ Helpdesk

ช่วงเวลารับประกัน  

nConnect จะเร่ิมนับการประกัน ตั้งแต่วันแรกที่มีการ แจ้ง Public Website หรือ วันเทรนนิ่ง ของเว็บไซต์ โดยนับไปอีก 365 วัน (สามารถอ่านรายละเอียดการให้บริการ Helpdesk ได้ที่ www.nconnect.asia/helpdesk)

สิทธิ์ความเป็นเจ้าของ

สิทธิ์ด้านความเป็นเจ้าของ

สิทธิ​์การเป็นเจ้าของเว็บไชต์ จะเป็นสิทธิ์ของผู้ใช้บริการอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสิทธิ์การเป็นเจ้าของนั้น สามารถดำเนินการได้ในทุกๆ ส่วนของเว็บไซต์ และมีอำนาจเต็มในการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไข ในทุกๆส่วนของเว็บไซต์  สิทธิ์ความเป็นเจ้าของมีอำนาจ ดังนี้ 

 1. สิทธิ์การจัดการผู้ใช้ในเว็บไซต์
 2. สิทธิ์การจัดการรูปแบบของเว็บไซต์
 3. สิทธิ์การพัฒนาเว็บไซต์ 
 4. สิทธิ์การเชื่อมโยงพันธมิตร 
 5. สิทธิ์การจัดการข้อมูลและระบบประมวลผล

 

สิทธิ์ด้านเทคโนโลยี 

สิทธิ์ด้านเทคโนโลยี โดยผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์และผู้ใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งสามารถอัพเดทได้ตลอดระยะเวลาการใช้งาน เว้นแม้แต่ทางผู้ให้บริการเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น

 1. Facebook Developer 
 2. Google Developer 
 3. Google Analytics 
 4. Google Search Console
 5.  Data Tracking & Pixel Tracking
 6. Others Thirds Party.

สิทธิ์ความเป็นเจ้าของ

สิทธิ์ด้านความเป็นเจ้าของ

สิทธิ​์การเป็นเจ้าของเว็บไชต์ จะเป็นสิทธิ์ของผู้ใช้บริการอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสิทธิ์การเป็นเจ้าของนั้น สามารถดำเนินการได้ในทุกๆ ส่วนของเว็บไซต์ และมีอำนาจเต็มในการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไข ในทุกๆส่วนของเว็บไซต์  สิทธิ์ความเป็นเจ้าของมีอำนาจ ดังนี้ 

 1. สิทธิ์การจัดการผู้ใช้ในเว็บไซต์
 2. สิทธิ์การจัดการรูปแบบของเว็บไซต์
 3. สิทธิ์การพัฒนาเว็บไซต์ 
 4. สิทธิ์การเชื่อมโยงพันธมิตร 
 5. สิทธิ์การจัดการข้อมูลและระบบประมวลผล

สิทธิ์ด้านเทคโนโลยี 

สิทธิ์ด้านเทคโนโลยี โดยผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์และผู้ใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งสามารถอัพเดทได้ตลอดระยะเวลาการใช้งาน เว้นแม้แต่ทางผู้ให้บริการเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น

 1. Facebook Developer 
 2. Google Developer 
 3. Google Analytics 
 4. Google Search Console

5. Data Tracking & Pixel Tracking

6. Others Thirds Party.

การรับประกันช่วยเหลือและดูแลความเสียหายร้ายแรง

การรับประกันช่วยเหลือและดูแลความเสียหายร้ายแรง 

ขยายความสำหรับการรับประกันความเสียร้ายแรง คือการ ความเสียหายด้าน ฐานข้อมูล (Database) หรือปัญหาเกี่ยวกับการโจรกรรมข้อมูล

ทาง nConnect มีการใช้บริการ CloudFlare (https://www.cloudflare.com/)  ผู้ให้บริการด้าน Network อันดับต้นๆของโลก เพื่อความปลอดภัยและการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิสูงสุด โดยมีการใช้บริการในส่วนของ โดยมีประเภทการรับประกันดังนี้ 

1.1 การป้องกันการยิง Website 

1.2 การป้องกัน Spam และการพยายามโจรกรรมข้อมูล 

1.3 ข้อมูลเว็บไซต์เสียหาย หรือโดนโจมตี 

1.4 Firewall หรือ เครื่องมือเพื่อกรองการเข้าใช้งานจากที่ ที่ไม่รู้จักพร้อมทั้งระบบ Alert ที่ทำให้ทีม Monitoring ทราบทันที

1.5 การตรวจสอบความเสียหายร้ายแรง ทางผู้ให้บริการ จะมีการตรวจสอบทั้ง Server ของผู้ใช้บริการที่ใช้งานอยู่ เพื่อตรวจสอบข้อมูล

1.6 การรับประกันความเสียหายร้ายแรง ไม่ครอบคลุมในกรณี ผู้ใช้บริการ ใช้งานในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น

1.6.1 การตั้งรหัสผ่านที่ง่ายต่อการการคาดเดา จากผู้ไม่พึงประสงค์

1.6.2 การอัพโหลดไฟล์ที่ไม่พึงประสงค์เข้าสู่เว็บไซต์ หรือ Server 

1.6.3 ความผิดพลาดของผู้ให้บริการทางด้าน Server
1.6.4 ระบบการ Backup ข้อมูลของผู้ให้บริการด้าน Server 

*** การช่วยเหลือและดูแลนี้จะเป็นไปตามกรอบของผู้ให้บริการเชิร์ฟเวอร์ โดยเราจะช่วยเหลือในเรื่องการประสานงานหากเป็นส่วนงานทีไ่ม่สามารถแก้ไขเองได้ 

การรับประกันด้านข้อมูลของเว็บไซต์

ขยายความสำหรับ การรับประกันด้านข้อมูลของเว็บไซต์  โดยเป็นการเชื่อมโยงกับข้อแรก โดยในกรณี ที่เว็บไซต์ เกิดปัญหาประเภทข้อมูลสูญหาย ที่มาจากความผิดพลาดของทาง ผู้ให้บริการ หรือทางบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยจะมีการดำเนินการดังนี้ 

 1. ตรวจสอบข้อมูล ของเว็บไซต์ว่ามีส่วนไหนที่หายไป
 2. ตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล ทั้งในระบบ Admin และ ระบบ Database
 3. ดำเนินการแก้ไขข้อมูล โดยการ Restore ข้อมูล
 4. ในกรณีโครงสรา้งข้อมูลเสียหาย จะมีการเตรียมดำเนินการอัพโหลด Content ขึ้นไปอีกครั้ง
 5. ในกรณีข้อมูลเสียหายจากผู้ใช้บริการ ทาง nConnect จะช่วยตรวจสอบข้อมูล 
 6. ในกรณีต้องการลบข้อมูลออกในเบื้องต้น ข้อมูลที่ลบออกจะยังคงค้างอยู่ใน ถังขยะโดยยังไม่ลบถาวร ซึ่งระยะเวลาของการลบข้อมูลในถังขยะ จะอยู่ที่ 30 วัน
 7. ในกรณีข้อ 6 ต้องการลบข้อมูลถาวร สามารถลบถาวรได้จาถังขยะของแต่ละส่วนของเว็บไซต์ได้ โดยหากมีการลบแล้ว จะไม่สามารถนำไฟล์กลับคืนมาได้ 

nConnect เรามุ่งมั่นเพื่อรักษาข้อมูลและความปลอดภัยของทุกเว็บไซต์ โดยในการเข้าใช้งานทุกๆ ครั้ง หรือเข้าแก้ไขในทุกๆ ครั้ง เราจำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของสิทธิ์ (ผู้ใช้บริการ) ทราบทุกครั้ง ยกเว้นกรณี เว็บไซต์ได้รับความเสียหายโดยจะเข้าไปจัดการเพียงส่วนของโครงสร้างเว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งจะไม่ยุ่งกับข้อมูลภายในของลูกค้า เพื่อเป็นการรักษาความเป็นส่วนตัว และเป็นไปตามกฏหมายในเรื่องสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล

การรับประกันข้อมูลของเว็บไซต์จะถูกยกเว้น ในกรณีการทำให้ข้อมูลเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ เช่น การตั้งรหัสผ่านที่ง่ายจนเกินไป การมอบรหัสผ่าน หรือตั้งค่าบุคคลที่มีความเสี่ยงเข้ามาในเว็บไซต์ ซึ่งถือว่าเป็นการมอบสิทธิ์ผ่านทางผู้ใช้บริการ 

การสำรองข้อมูล และการช่วยดำเนินช่วยเหลือฟื้นฟูข้อมูล

การสำรองข้อมูลการใช้งานของ เราจะมีการ Backup ในทุกๆ วัน ช่วงเวลา 1.30 – 2.30 น. ของทุกๆ วัน
โดยในช่วงระหว่างการ Backup อาจจะส่งผลทำให้ Website ในช่วงเวลานั้น อาจส่งผลให้เว็บไซต์ในเวลาดังกล่าวมีความล่าช้าลงชั่วคราว 

การช่วยดำเนินการช่วยเหลือ ในการฟื้นฟูข้อมูล (Backup & Restore)
nConnect จะดำเนินตรวจสอบข้อมูลก่อน ดำเนินการ Restore เพื่อป้องกันความผิดพลาด โดยการฟื้นฟูข้อมูลหรือ Restore Database นั้นจะส่งผลให้ ข้อมูลที่ได้อัพเดท หลังเวลา 2.30 นั้นหายไป

ซึ่งการฟื้นฟูข้อมูลจะใช้สำหรับกรณีจำเป็นที่ต้องฟื้นฟูเท่านั้น โดย nConnect เราจะช่วยในการฟื้นฟูข้อมูลโดย กระทบกับ Database และข้อมูลอัพเดทล่าสุด หลังเวลา 2.30 น.  ให้น้อยที่สุด โดยจะใช้วิธีการ Restore (หรือการฟื้นฟูหลัก) เป็นวิธีการสุดท้าย

*การให้บริการ การบริการBackupข้อมูล จะเป็นการบริการที่ผู้ใช้บริการประสงค์ต้องการดำเนินการเท่านั้น
เนื่องจากบริการนี้จะทำให้พื้นที่ของการใช้งาน Server ของผู้ใช้บริการลดลง เพื่อใช้สำหรับการสำรองข้อมูล

การช่วยเหลือด้านการอัพโหลด และการช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ ในกรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถทำได้

การบริการนี้เป็นการบริการที่ผู้ใช้บริการ สามารถเลือกใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ตลอด 365 วันหลังจากที่ มีการส่งมอบ (การชำระเงินในส่วนการบริการเสร็จสิ้น) โดยมีค่าบริการดังนี้ 

การให้บริการช่วยเหลือแบบ Face to Face
หมายถึงการให้บริการแบบนัดหมาย ณ สถานที่ ที่ทำงาน หรือร้านกาแฟที่มีการนัดหมายกับผู้ให้บริการโดย จะมีระยะเวลาคือ 3 ชั่วโมง 

การให้บริการช่วยเหลือ หรือ HelpDesk
หมายถึงการให้บริการระยะไกล ให้คำปรึกษา รวมถึงการฝึกสอนระยะไกล ที่สามารถจองวันและเวลา หรือนัดหมายกับผู้ดูแลการให้บริการนั้นๆ โดยจำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้าก่อน 14 วันทำการ หรือในบางกรณีพิเศษที่สามารถผ่อนผัน ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ดูแลการให้บริการ
ซึ่งในแต่ละครั้งในการให้บริการคำปรึกษา หรือแนะนำผ่านออนไลน์ จะใช้เวลาไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง และไม่จำกัดจำนวนชั่วโมงตลอด 365 วัน

การให้บริการด้านการอัพเดทข้อมูล
หมายถึงการช่วยเหลือการในอัพเดทข้อมูล ตลอด 365 วัน โดยมีขอบเขตการให้บริการอัพเดทข้อมูล 7 – 14 วันทำการ นับจากการยืนยันรับเรื่องจากผู้ให้บริการ ในการช่วยเหลืออัพเดทข้อมูล ซึ่งในกรณีนี้จะช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำเองได้ ณ ขณะนั้น
** การบริการนี้ไม่ใช่การบริการ Web Master แต่เพียงเป็นการบริการช่วยเหลือในการอัพเดทข้อมูลเท่านั้น
** สามารถอ่านรายละเอียดการให้บริการ ได้ที่ www.nconnect.asia/helpdesk

วันเริ่มรับประกัน 

นับจากวันที่ Training เป็นวันแรก หรือ วันที่ Public Website โดยเมื่อนับวันแรกจะเข้าสู่การรับประกัน และการส่งมอบงานความเป็นเจ้าของ โดยผู้ใช้บริการ จำเป็นต้องชำระเงินใน Part ที่ 2 เพื่อดำเนินการ Public เว็บไซต์ ความเป็นเจ้าของและชำระเงินในส่วนที่เหลือภายใน 14 วัน 

สงวนสิทธิ์เทคโนโลยี ใช้เฉพาะเว็บไซต์เดียวเท่านั้น 

nConnect ขอสงวนสิทธิ์ License เฉพาะเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ License ต่างๆ ที่อยู่ในระบบหลังบ้านกับเว็บไซต์อื่นได้ 

เกี่ยวกับ การเทรนนิ่ง

Zoom :  ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอด 365 วัน (ครั้งละไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง)
Face to Face :  3 ชั่วโมง ณ ออฟฟิตผู้ให้บริการ หรือสถานที่อื่นๆ
อ่านรายละเอียดการให้บริการที่ www.nconnect.asia/helpdesk

PDPA (Personal Data Protection Act) 

nConnect มีระบบการแสดงผล การเก็บ PDPA ในเว็บไซต์เพื่อแสดงผลสำหรับผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ สำหรับทุกๆ เว็บไซต์ โดยเป็นระบบการเก็บ Cookies เพื่อนำไปปรับปรุงการใช้บริการที่ดียิ่งขึ้นหากเป็นผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
(โดยการร่าง PDPA สำหรับผู้ใช้บริการ จะส่งให้ผู้ใช้บริการพิจารณาก่อนดำเนินการเปิดสาธารณะ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเก็บข้อมูลของ nConnect ได้ที่นี่
www.nconnect.asia/privacy-policy

เลือกภาษา | Select Language