A LIVE Demo UXUI allows businesses to experience the real website usage before uploading it or switching to actual usage.

What is LIVE Demo UXUI ?

A Live Demo UXUI is a web design and development system that allows updates through a virtual website. It provides you with the experience of design and real-world usage before uploading it to your website.

Live demo uxui

The highlights of LIVE Demo UXUI

Interaction

Real Experiences

The LIVE Demo UXUI system is similar to using a real website. It provides a genuine user experience for testing and evaluating the website before confirming its use on the main website.

Experiences with all Devices

To be accessible on all devices through a website preview that is identical to your actual website. This preview allows you to make changes or edits before uploading to your actual website.

Dynamic Content

To update all content and dynamic changes to ensure optimal functionality before uploading to the main website.

Cloud Server Storage

Store all data on a cloud server that is ready for uploading to the main website. The data is backed up to ensure a complete upload.

Showcase of Live Demo

LIVE UXUI With Partners

nConnve LIVE DEMO

Figma

share

Webflow

UXUI Service for Business

Live UXUI is a service that helps businesses to preview the actual experience of their website before uploading it to the live website. This helps businesses to save time and money on testing their websites before they go live.

The process is to create a virtual website that is identical to the actual website. Businesses can test this virtual website before uploading it to the actual website. This helps businesses to identify potential problems with the website, such as design issues, usability issues, and performance issues.

Once businesses identify potential problems with the virtual website, they can fix them before uploading it to the actual website. This helps businesses to save time and money on fixing any problems that may occur with the website.

Live UXUI is a valuable service for businesses of all sizes. It helps businesses save time and money on testing their websites before going live, and ensures that their websites are perfect and ready to use.

Benefits of Live UXUI

 • Saves businesses time and money on website testing before going live.
 • Helps businesses identify potential problems with their websites before going live.
 • Helps businesses fix potential problems with their websites before going live.
 • Ensures that their websites are perfect and ready to use.

If you are looking for a service that helps businesses save time and money on website testing before going live, Live UXUI is the perfect service for you.

nConnect offers a free UXUI or Demo Design service to businesses that are interested.

Live UXUI คืออะไร?

Live UXUI คือบริการที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถลองใช้งานประสบการณ์จริงบนเว็บไซต์ก่อนอัพโหลด หรือ สลับเพื่อนำไปใช้งานจริง ซึ่งจะช่วยธุรกิจในการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดสอบเว็บไซต์ก่อนนำไปใช้งานจริง

Live UXUI ทำงานอย่างไร?

Live UXUI ทำงานโดยการสร้างเว็บไซต์เสมือนจริงที่เหมือนกับเว็บไซต์จริงทุกประการ ธุรกิจสามารถทดลองใช้งานเว็บไซต์เสมือนจริงนี้ก่อนอัพโหลดไปยังเว็บไซต์จริง ซึ่งจะช่วยธุรกิจในการค้นหาปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ได้ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบ ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ เป็นต้น

คำถาม: Live UXUI มีประโยชน์สำหรับธุรกิจประเภทใดบ้าง?

Live UXUI เป็นบริการที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าธุรกิจจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม Live UXUI จะช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดสอบเว็บไซต์ก่อนนำไปใช้งานจริง และช่วยให้ธุรกิจสามารถมั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของตนมีความสมบูรณ์แบบและพร้อมที่จะใช้งานแล้ว

ประโยชน์ของการใช้ Live UXUI สำหรับธุรกิจคืออะไร?

ต่อไปนี้คือประโยชน์ของการใช้ Live UXUI สำหรับธุรกิจ:

 • ระหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดสอบเว็บไซต์ก่อนนำไปใช้งานจริง
 • ค้นหาปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ได้ก่อนนำไปใช้งานจริง
 • แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ได้ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง
 • มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของตนมีความสมบูรณ์แบบและพร้อมที่จะใช้งานแล้ว
ฉันสมัครใช้ Live UXUI ได้อย่างไร?

หากเป็น ผู้ใช้บริการ nConnect จะรวมการบริการ LIVE UXUI ไว้แล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หากเป็นธุรกิจที่ต้องการทดสอบระบบหรือการออกแบบขึ้นสำหรับลูกค้าก่อนใช้จริง สามารถติดต่อ nConnect เพื่อดำเนินการสร้าง LIVE UXUI 

 

ฉันสามารถขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Live UXUI ได้อย่างไร?

คุณสามารถขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Live UXUI ได้ที่เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราทางโทรศัพท์หรืออีเมล หรือ LINE @nconnect

LIVE UXUI For English

nConnect UXUI is a service offered by nConnect, a digital agency based in Thailand. It is a live website testing service that allows businesses to test their websites before they go live. This can help businesses to identify and fix any usability or performance issues with their websites.

nConnect UXUI works by creating a virtual replica of the business’s website. This virtual website is hosted on nConnect’s servers and can be accessed by the business’s team members. The business can then test the virtual website as if it were the real website.

nConnect UXUI offers a number of features that can help businesses to improve the quality of their websites. These features include:

 • User testing: nConnect UXUI allows businesses to conduct user testing on their virtual websites. This can help businesses to identify any usability issues with their websites.
 • Performance testing: nConnect UXUI allows businesses to test the performance of their virtual websites. This can help businesses to identify any performance issues with their websites.
 • A/B testing: nConnect UXUI allows businesses to conduct A/B testing on their virtual websites. This can help businesses to optimize the design and layout of their websites.

nConnect UXUI is a valuable service for businesses of all sizes. It can help businesses to improve the quality of their websites and ensure that their websites are user-friendly and performant.

Here are some of the benefits of using nConnect UXUI:

 • Save time and money: nConnect UXUI can help businesses to save time and money by identifying and fixing any usability or performance issues with their websites before they go live.
 • Improve website quality: nConnect UXUI can help businesses to improve the quality of their websites by making sure that they are user-friendly and performant.
 • Increase customer satisfaction: nConnect UXUI can help businesses to increase customer satisfaction by ensuring that their websites are easy to use and navigate.
 • Improve conversion rates: nConnect UXUI can help businesses to improve conversion rates by ensuring that their websites are optimized for conversion.

If you are looking for a way to improve the quality of your website, nConnect UXUI is a great option. It is a cost-effective and efficient way to identify and fix any usability or performance issues with your website.

เลือกภาษา | Select Language